U NU OF BURMA - BORN LEADER

U   NU   OF   BURMA - BORN LEADER
U Nu: Born on May 25, 1907. Nayoan La Pyay. [Maharthamaya Nay.], 1269, Saturday.

Sunday, February 12, 2017

" ႏွစ္(၇၀)ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႕- ၂၁ရာစုပင္လံုႏွင့္ ျပည္သူ႕အစိုးရ"

(၁)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင္သြားရေသာ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးဆိုၿပီး ၁၉၄၇ခု ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၂ရက္ေန႕ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့တာဟာ ထိုစာခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာျပည္ေထာင္စု၏ လြတ္လပ္ေရးကို အာမခံေသာ လြတ္လပ္ေရးစာခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ ထိုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေအာင္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္လ်က္ ေသြးခ်င္းလူမ်ိဳးစုမ်ားအား အပင္ပန္းခံ စည္း႐ုံးခဲ့ျခင္းတို႔၏ ရလဒ္အျဖစ္ ပင္လံုညီညြတ္မႈျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ပံုရိပ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္သြားရျခင္းျဖစ္ပါသည္ဟု မႏွစ္က ျပည္ေထာင္စုေန႕ တြင္ ေရးခဲ့ပါသည္။
-
ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ မတတ္သာသည့္အဆံုး ျမန္မာနိဳင္ငံအား ‘ျပည္ေထာင္စု’ ပံုစံျဖင့္ လုံး၀လြတ္လပ္ေရး ေပးရန္ သေဘာတူေၾကာင္း အတည္ျပဳသည့္ ‘ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္’ ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္ရသည့္တိုင္ ‘ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္’ ၏ အပိုဒ္ ၃(ဂ) တြင္ -‘ေတာင္တန္းေဒသႏွင့္
ျပည္နယ္မ်ားအတြက္မူ သက္ဆုိင္ရာ လူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တုိင္က
ျမန္မာျပည္မနွင့္အတူ လြတ္လပ္ေရး ရယူကာ ယူနီယံ’ ေခၚ ျပည္ေထာင္စုပံုစံျဖင့္
ေနလုိေၾကာင္း အခုိင္အမာ စာခ်ဳပ္တစ္ခု လက္မွတ္ေရးထုိးေပးၾကရမည္’ ဟု ထည့္သြင္းထားေသးသည့္အတြက္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ဟူသည္ ျပည္ေထာင္စုကို ကိုယ္စားျပဳရံုမက လြတ္လပ္ေရး၏ အာရုဏ္ဦး လင္းေရာင္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
-
ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ ဗမာျပည္မႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသ တိုင္းရင္းသားမ်ား ညီညြတ္မႈမရရန္ စနစ္တက် ေသြးထိုးခြဲျခမ္းမႈျပဳခဲ့သည္။
ေတာင္တန္းေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးအရာရွိမ်ားသည္ ေသြးခြဲေရးအတြက္ အထူူးခန္႕ထားသူမ်ားျဖစ္သည္။
-
ၿဗိတိသွ်တို႕က ၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ (စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ) ဥပေဒအရ ၉၁ ႒ာန အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္သစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။
-
ထိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ေတာင္တန္း ေဒသမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇယား(၁)၊ ဇယား(၂) ဧရိယာမ်ား သတ္မွတ္ကာ ျပည္မအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကဲြျပား ျခားနားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္တစ္ခုကိုပါ ဖန္တီးထားခဲ့သည္။
-
အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ေဒသမ်ားကို စာရင္းျပဳစုထားရာ အပိုင္း(၁) ဇယား၀င္ ေဒသမ်ားမွာ ပေဒသရာဇ္ ရွမ္းျပည္၊ ပေဒသရာဇ္ ရွမ္းျပည္တြင္ မပါ၀င္ေသာ ရွမ္းနယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေသာင္သြပ္၊ ဆင္ကလိန္၊ ခႏီၲးႏွင့္ ခႏီၲလုံ၊ ရခိုင္ ေတာင္တန္း ေဒသမ်ား၊ ခ်င္းေတာင္ စီရင္စု၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ ကသာစီရင္စုတို႕ ပါ၀င္ေသာ ကခ်င္ ေတာင္တန္း ေဒသမ်ား၊ ႀတိဂံနယ္ေျမဟု တြင္ေသာေဒသ၊ အထက္ခ်င္းတြင္း စီရင္စု ေျမာက္ဘက္တြင္ ရိွသည့္ ဟူးေကာင္း ေတာင္ၾကားေဒသ ဟုတြင္ေသာေဒသ၊ သံလြင္စီရင္စုႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မရိွေသးေသာ ေဒသအားလုံး ပါ၀င္သည္။
-
အပိုင္း(၂) ဇယား၀င္ ေဒသမ်ားမွာ အပိုင္း(၁) ဇယားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ဗန္းေမာ္တို႕မွ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ အထက္ခ်င္းတြင္းရိွ ဟုမၼလင္း၊ ေမာ္လိုက္၊ ယခင္ မူးၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊ ၾကာအင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ
ျမ၀တီတိုက္နယ္၊ ေတာင္ငူ စီရင္စု အေရွ႕ဘက္ျခမ္းနွင့္ သထုံစီရင္စုရိွ ေတာင္တန္း ေဒသမ်ား၊ ျဖစ္သည္။
-
ထိုေတာင္တန္းေဒသမ်ားကို မည္ကဲ့သို႕ အုပ္ခ်ဳပ္မည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္တန္းေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာခ်က္ကို ၁၉၄၆ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ရက္စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 ေယဘုယ်အားျဖင့္ အပိုင္း(၁) ေဒသမ်ားသည္(က) ပေဒသရာဇ္ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ (ခ) က်န္သည့္ မဖံြ႕ၿဖိဳးေသးေသာ ေဒသမ်ား ျဖစ္သည္။
-
အပိုင္း ၂ ေဒသမွာ ဘုရင္ခံအား စိတ္ႀကိဳက္ ကိုယ္စားလွယ္ခန္႕အပ္ခြင့္ ျပဳထားသည့္ ေဒသမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္မႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကို ေသြးကဲြေစရန္ ခဲြျခား အုပ္ခ်ဳပ္ ထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
-
ထို ေသြးခြဲမႈသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာေအာင္ ျပည္တြင္းစစ္မီးကို တေငြ႕ေငြ႕ ေလာင္ကြၽမ္းေစခဲ့သည့္ ပင္မ -အရင္းအျမစ္ ျဖစ္သည္ကိုလည္း ရွင္းလင္းစြာနားလည္ပါလွ်င္ ဗမာအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းၾကား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို တည္ေဆာက္ရန္ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
-
ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ထိုသို႕ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားေသာ အခင္းအက်င္းတြင္ မိမိတို႕၏ ၾသဇာႏွင့္ အခြင့္အေရးကို ေထာက္ရႈကာ ေစာ္ဘြားအမ်ားစုမွာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို သေဘာမတူလို အေမ်ာ္အျမင္ရွိေသာမိုင္းပြန္ေစာ္ဘြား စသည့္ေစာ္ဘြားမ်ားမွာလည္း အင္အားသိပ္မေကာင္းျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနကို ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ ဆမားဒူ၀ါ ဆင္၀ါးေနာင္၊ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီးႏွင့္ အိုင္စီအက္စ္ ဦးတင္ထြဋ္၊ ဦးေဖခင္ စေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားက ပင္လုံေရာက္ ကိုယ္စာလွယ္မ်ားအတြင္း စည္း႐ုံးလွဳပ္ရွားမွဳျဖင့္
ေစာ္ဘြားမ်ားသာမဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္းစုံပါ၀င္ေသာ အစည္းအေ၀းတစ္ခု ျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးစာမႈ၊ ႐ွမ္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ဦးတင္ေအး၊ ဦးထြန္းျမင့္ (ေတာင္ႀကီး)တို႕က ရွမ္းလူထု အင္အားျဖင့္ ေစာ္ဘြားမ်ား၏အစည္းအေ၀းကို ၀ိုင္းၿပီး ဆႏၵျပျခင္း စသည္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား၏ စည္းရံုးမႈ၊ တိုင္းရင္းသားလူထုဆႏၵျဖင့္ သမိုင္းဝင္ ပင္လံုညီညြတ္ေရး စာခ်ဳပ္ႀကီးကို ေဖၚေဆာင္ ရရွိခဲ့ရပါသည္။
-
(၂)
ယခုကာလတြင္လည္း အႏွစ္၇၀ျပည္တြင္း တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္မႈေတြ ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ မယံုသကၤာမႈေတြ အျပန္အလွန္စြပ္စြဲမႈေတြ ကင္းစင္သြားႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္မႈအရ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံသည္ ပထမအႀကိမ္ (ဖြင့္ပြဲဟု ဆိုရမည့္) အစည္းအေ၀းကို စတင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ကာ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္သြားမည့္ အစည္းအေ၀း ၾကားကာလမ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု အစီအစဥ္ရွိေသာ္လည္း မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆံုးမည္ ဆိုသည္ကို မခန္႕မွန္းႏိုင္ေသးပါ။
-
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ခ်က္ခ်င္းရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အရယူရန္မွာ လံုး၀ မလြယ္ကူသလို ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးမွာ တတ္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ ရရွိရန္လည္း လိုအပ္ေနပါသည္။
-
လက္ရွိ အသက္ကို ၆ထိပ္စီးႏွင့္စသည့္ က်ေနာ္တို႕ အရြယ္တန္းသည္ လူမွန္းသိခ်ိန္ကစၿပီး တသက္တာကာလလံုး အစိုးရ နံမယ္ႏွင့္ အ၀တ္အစားေျပာင္း၀တ္တတ္သည့္ အာဏာရွင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္
ျပည္တြင္းမၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ျပည္ပတြင္ မ်က္ႏွာငယ္ရမႈတို႕ကို ႀကံဳခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
-
ျပည္တြင္းမၿငိမ္းခ်မ္းမႈမွာ တတိုင္းျပည္လံုးက ရွိသမွ် အဓိကလူ မ်ဳိးစု အားလုံး လိုလို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ကာ မိမိတို႕ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး တိုက္ပြဲ၀င္ေတာင္းဆိုေနသည္ျဖစ္ရာ တျခားႏိုင္ငံအသီးသီးက သူပုန္ထမႈေတြလို အျပတ္ရ်င္းဖို႕ မျဖစ္ပါ။
-
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနမွာ တူညီေသာ အခြင့္အေရးကို အေျခခံကာ တုိင္းရင္းသားအျခင္းျခင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ယံုၾကည္မႈ မရွိလွ်င္ ၂၁-ရာစုမဟုတ္ ရာစုအသေခၤ်ၾကာရွည္သည့္တိုင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းမည္မဟုတ္ပါ။
-
(၃)
တရားဝင္မႈႏွင့္ လူထု ေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ လက္ရွိ အစိုးရ သစ္လက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းအေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေသာ္လည္း
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ တက္လာတဲ့ အစုိးရရဲ႕
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြအေပၚ အားရသူ၊ အားမရသူေတြနဲ႔ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနၾကပါတယ္။
-
ျပည္သူလူထုသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ တက္လာ ေသာအခါ ေအာင္ပဲြတစ္ခုအျဖစ္ ၀မ္းပန္းတသာ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္အတူ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ႏုိင္ငံတုိးတက္မႈ၊ စီးပြားေရး အ ဆင္ေျပမႈႏွင့္ လူမႈေရးတုိးတက္ျမင့္မားမႈတုိ႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။
-
သိသာထင္ရွားေသာ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ဳိးမျမင္ေတြ႕ၾကရဘဲ ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ၊ အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒကုိ စိန္ေခၚေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား မ်ား ျပားလာမႈ၊ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္တုိက္ပဲြမ်ားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ သူအမ်ားအျပားက အစုိးရသစ္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအေပၚတြင္ ေမးခြန္း ထုတ္ျခင္းမ်ားရွိလာၾကသည္။
-
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အစိုးရ အဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္သြားျခင္းသည္လည္း လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ အစိုးရအား အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ အားနည္းသည့္ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သံုးသပ္ ေျပာၾကားၾကသည္။
-
ယခုအတိုက္အခံျဖစ္ေနေသာ အစိုးရေဟာင္းကလည္း ငါတို႕ေလာက္ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဟု ေပၚေပၚထင္ထင္ အသံထြက္ေနသည္။
-
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာ္ပြြဲအတြက္ စည္းရံုးေရးဆင္းရာတြြင္ တႏိုင္ငံလံုး စိမ္းကုန္ဘီဟု ဓါတ္ပံုစိမ္းေတြႏွင္ ေၾကာ္ညာ၀င္ေနသည္ကို မိတ္ေဆြတေယာက္က
ဟ-တကယ္ႀကီးလား ေန႕စားနဲ႕လားလို႕ လွမ္းေမးသည္။
-
ေန႕စားႏွင့္ဆိုရင္ေတာ့ အမွတ္မရွိေသးဘဲကိုးလို႕ ေျပာရမည္။ -
တကယ္ႀကီးဆိုရင္ေတာ့ ၾကားျဖတ္မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို ႏိုင္ေစျခင္တာ ကိုဗကပါဘဲ။
-
ဒီမိုကေရစီက်င့္ထံုးမွာ အတိုက္အခံလုပ္တယ္ဆိုတာက နိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြအရ အာဏာရ အစိုးရဘာလုပ္လုပ္ ကန္႕ကြက္ဖို႕ ဖ်က္ဆီးတာ၊ ပ်က္ေအာင္လုပ္တာ၊ မေခ်ာေမြ ့ေအာင္လုပ္တာ၊ကလန္တာ သက္သက္ မဟုတ္ပဲ တိုးတက္မႈ ျဖစ္ထြန္းဖို ့၊ တရားမွ်တမႈရွိဖို႕နိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ား ေခ်ာေမြ႕ဖို႕
ေကာင္းမြန္စြာ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ဖို ့အတြက္ မလြဲမေသြလိုအပ္ေသာ ႀကီးၾကပ္ဒိုင္ပါဘဲ။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အေနႏွင္လည္း အားေကာင္းေသာ အတိုက္အခံဘ၀ကို နည္းမွန္လမ္းမွန္ က်င့္သံုးတတ္လာပီး ဒီမိုကေရစီ က်င့္ထံုးႏွင္ ယဥ္ပါးလာႏိုင္ပါသည္။
-
အတိုက္အခံ ဆိုတဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ ညွိထိမ္းေပးမႈ မရွိရင္ အားမေကာင္းရင္ လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ အဖြဲ ့အစည္းမရွိတဲ့အခါ ၊ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပေနသူေတြ မရွိေတာ့တဲ့အခါ တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္ေတြဆုတ္ယုတ္ျပီး ၊အမွားအမွန္မသိဘဲ တိုင္းျပည္ဟာ လံုးပါးပါးသြား တတ္ပါတယ္။
-
အစိုးရကို အႀကံျပဳျခင္တာက ခုအေျခအေနမွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဟာ ပါတီႏိုင္ငံေရးလို႕ ေယ်ဘူရအားျဖင့္သာ သတ္မွတ္လို႕ရပါမယ္။ တကယ့္တကယ္မွာ ငါ့ပါတီမွ ဆုိတာထက္ တိုင္းျပည္အျမန္တိုးတက္ဖို႕ အတြက္ ကိုယ္မဟုတ္တဲ့ပါတီေတြကိုလည္း မဟာမိတ္ေတာ့ ဖြဲ႔ထားရပါမယ္။
-
ပါတီအစြဲေႀကာင့္တိုင္းျပည္အတြက်ိဳးရွိမဲ့သူေတြ ရီုးသားပီး လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိသူေတြကို လက္မလႊတ္ဘဲ ဆြဲေစ့ထားေစျခင္ပါတယ္။နိုင္ငံ့အေရးမွာ NLD ကလြဲလို ့ က်န္တဲ့ နိုင္ငံေရးသမားေတြ တစ္ေယာက္မွ မသံုးဘူးလို ့ မပစ္ပယ္သင့္ပါ။ ကိုယ့္ဆီမွာ အသံုးမတည့္ရင္ေတာင္ သူ႕လူ ေပးမျဖစ္ေစျခင္လို႕ပါ။
-
အားလံုးကတိုင္းျပည္အတြက္ ကိုယ္နိုင္ရာေထာင့္က ၀င္ထမ္းခဲ့ႀကတဲ့ သူေတြပါ။NLD က ဦးေဆာင္သြားပါအားလံုးေဘးကေန ၀န္းရံေပးပါေစ။ လမ္းတူတဲ့သူေတြကို ဆြဲေခၚေစျခင္ပါတယ္။
-
တဖက္မွာလည္း - အစစအရာရာ လက္ဦးမႈရယူျပီး အရာရာကို စံနစ္တက် ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေသာ၊ အခြင့္အေရးရသမွ် ထင္သလိုႀကဲထားတဲ့ အပင္းသင့္ေနေသာ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ဖို႕ ရက္စက္ ယုတ္မာဖို႕သာ အာဏာရွင္ ဘံုရန္သူကိုေတာ့ ျပတ္သားစြာ စည္းျခားထားရပါမယ္။
-
နိဂံုးခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုရင္ ခုလက္ရွိအစုိးရသည္ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ လုိက္ေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရျဖစ္သည္ ဆုိသည္မွာ အဓိက ႏွလံုးသြင္းရမည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ႀကီး တုိင္းျပည္တုိးတက္သြားေအာင္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီဥံဳဖြျဖင့္ ဖန္ဆင္း လုိက္သလိုေတာ့ ျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။
-
ရာစုတစုနီးနီး ႏုိင္ငံေရး စနစ္၊ စီးပြားေရးစနစ္ မတည္ မၿငိမ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ တိုင္းျပည္ကို တာဝန္ယူရသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားစြာ ရွိေန သည္ကို -ကိုေရႊရိုးတို႕ အပါအ၀င္ အားလံုးသေဘာေပါက္ဖို႕ လိုပါသည္။
-
အခ်ိန္တိုအတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိသည့္နည္းတူ ဒီမိုမ်ိဳးဆက္ တစ္ဆက္ၿပီးတစ္ဆက္ က႑မ်ားစြာ အျပန္ အလွန္ ဆက္ႏႊယ္ ပတ္သက္သမွ် အားစိုက္ရမွာေတြလည္းရွိပါသည္။
-
ျပည္သူေတြကေတာ့ ကိုယ္တင္လိုက္ေသာ ကိုယ့္အစိုးရကို ကိုယ္ေတြကိုယ္တိုင္က ၀န္းရံေပးရပါမည္။
၀-------------------------၀
-
ျပည္ေထာင္စုေန႕ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ မႏွစ္က ပို႕စ္အေဟာင္းေတြ Links
-
https://www.facebook.com/ko.baka.9/media_set…
ပထမပင္လံု- ဒုတိယပင္လံု
.
https://www.facebook.com/ko.baka.9/media_set…
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင္သြားရေသာ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး
.
https://www.facebook.com/ko.baka.9/media_set…
ျပည္ေထာင္စုေန႕ အစစ္သို႕(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင္သြားရေသာ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး-၂)

No comments:

Post a Comment